Egyensúlyban Élni egyesület

 

 

BEMUTATKOZÁS

Szervezet neve: Egyensúlyban Élni Egyesület

Szervezet címe: Magyarország, Baranya megye, 7743 Romonya, Szilvás u. 11.

Telefonszám: 20-983-7120

E-mail cím: egyensulybanelni@gmail.com

Kapcsolattartó: Deák Lívia

Szervezetünk bemutatása

Egyensúlyban élni számunkra nem csupán a személyközi kapcsolatok kiegyensúlyozottságát jelenti, hanem az egyén, család és környezete közti harmóniát is. Felismerve a család, mint intézmény legfontosabb és pótolhatatlan szerepét, mely elengedhetetlen a személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez, a társadalmi integrációhoz, kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal generációk családi életre nevelésére, a generációk közötti együttműködés segítésére.

Egyesületünk minden olyan tevékenységet támogatni kíván, amely elősegíti az emberek egészségét, jó létét, mind fizikai, mind lelki szinten különösen, ha az a gyermekek jövőjét érintő problémákra irányul.

Az Egyesület célja: egyének, családok, közösségek belső egyensúlyának előmozdítása, összetartó erejének, kohéziójának erősítése, a hivatás, a magánélet összehangolása. A mentális egyensúly erősítése, a szociális, társadalmi problémák okozta nehézségek csökkentésével.

Olyan nonprofit szervezetként kívánunk működni, amely szociálpolitikai szolgáltatásokon, információnyújtáson és preventív programokon keresztül, családok, egyének, gyermekek és az ifjúsági korosztály védelmében tevékenykedik.

Egyesületünk a jelenlegi szociális ellátó rendszer hiányosságaira próbál adekvát választ adni. Küzd az esélyegyenlőségért, a társadalmi kirekesztődés ellen.

Az egyesület alapításában olyan személyek tevékenykedtek, akik szociális, pedagógiai, szociálpolitikai, pszichológiai területen szerzett szakmai ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.


 

 

 

Szakmai programjaink fiataloknak

(A következő programok csoportos formában, nem formális keretek közt, közoktatási intézmények együttműködésével valósíthatók meg)

 

Családi életre nevelés

Az „Ismerd meg” program nem  egy megszokott szexuális felvilágosító óra, rajzolt képekkel és körüljárt szavakkal.

A fiatalok kérdéseire és félelmeire kíván reflektálni, tapasztalataik és vágyaik átgondolásában szeretne segítséget nyújtani. Célunk, hogy olyan bizalomra épülő kommunikációs „tér” nyíljon, ahol a fiatalok negatív következményektől mentesen beszélhetik meg szexuális élettel kapcsolatos kérdéseiket. Így nemcsak informáltságuk, de készségeik és önismeretük is növekszik a majdani tudatos és felelősségteljes szexuális élet megvalósításához. Célunk, hogy a fiatalok szexuális életének célja és alapja legyen, kiemelve a felelősségteljes szexuális élet értékeit. Az Egyensúlyban Élni Egyesület általmegvalósított programok nem csak az adott célcsoport adott problémájára kínálnakmegoldást, hanem szélesebb hatással kíván élni a célcsoport egyéb területeire, valamint a célcsoporttal kapcsolatban álló környezetet is kedvező irányba változtatja.A hátrányos helyzetű gyermekek iskolában megjelenő egyik problémája a korai szexuális életkezdés, és annak esteleges következményeként már általános iskolás korban, a szülővé válás. Ezt a kérdést nem lehet szűken a szexuális felvilágosítás körében kezelni. Hatékony megoldás csak abban az esetben születhet, ha a célcsoport közvetlen szociális környezetét is figyelembe vesszük a probléma kialakulásának megértésénél. A család társadalmi réteghelyzete, etnikai identitása, a családban működő férfi-női szerepek és minták mind befolyással bírnak a családban felnövekvő fiatal szexuális életkezdésére.


 

 

Pályaorientáció

Az élethosszig tartó tanulást középpontba helyező "A Te Időd!" elnevezésű, pályaorientációs program öt témakörre építve egészen a munkába állásig kíván hasznos és kézzelfogható tanácsokat adni a résztvevő iskolásoknak.

A Te időd – A Te döntésed – A Te életed – közös érdekünk. Apályaorientáció, mint műveltségi terület része a Nemzeti Alaptantervnek (NAT), vagyis az iskoláknak átfogó képet kell adniuk, a munka világáról. A legtöbb iskolában azonban nincs órakeret erre a feladatra, és a tanárok pályaorientációs továbbképzésére is szűkös források állnak rendelkezésre. Így az önismereti foglalkozásra, a vizsgaszituációkra, álláskeresési helyzetekre való felkészülésre, és a szakma kiválasztására, pályaorientációs tanácsadás keretében nem kapnak megfelelő segítséget a diákok. A „Te időd” pályaorientációs projekt, olyan átfogó felkészítést, tudáskészletet biztosít a diákoknak, mely nemcsak egy egyszeri döntésben segíti Őket, hanem a pályaút alakításának hosszútávon alkalmazható képességeit alakítja ki bennük.

 

 Drog prevenció az iskolában

A fiatalok társadalmi integrációjában rendkívül nagy akadályt jelenthetnek a deviáns magatartásformák, ezek között is a különböző addiktív viselkedéseknek a jelenléte. Mindezek hatással lehetnek az érintett társadalmi csoport iskolai előmenetelére, munkaerő-piacra való belépésére, társas kapcsolataira és közösségi részvételére is.

A prevenciós programunk színtere az iskola, ahol a gyermek és az ifjúsági korosztály legnagyobb számban érhető el.

Célunk az érintett korosztály számára olyan program kialakítása, amely az egészséghez való helyes viszonyt és drogmentes életvezetést támogatja, és így ez a magatartás egyben mintaként szolgálhat a közösségben. Ennek értelmében nagy figyelmet fordítunk a célzott korosztály identitásfejlődésére, értékrendszerének megismerésére és alakítására, életcéljaira. Fontosnak tartjuk egy olyan egészségszemlélet kialakítását, támogatását, amely hatására a fiatalok társadalmilag elfogadott módon viszonyulnak, a szerfogyasztáshoz. Mindezek érdekében programunkban hangsúlyt fektetünk az önismeret fejlődésére, fejlesztésére, az életkorral együtt járó feszültségek célszerű feloldási lehetőségeire, és az eredményes védelmi, megküzdési stratégiák kialakítására.

 

Fiatal felnőtteknek szóló programjaink

„Szülő lettem” interaktív társasjáték

A játék közösségi rendezvényeken jól használható, akár fiatal gyermektelen felnőttek, akár szülők körében, mely igen népszerű, kreatív, humoros formában mutat rá a szülői szerep szépségeire, nehézségeire a csecsemőkortól, a kisgyermek koron át, a kamaszkorig. A gyermektelen fiatal felnőttek kipróbálhatják, hogyan működnének szülőként, a gyermekes szülők pedig megcsillogtathatják gyakorlott szülői készségeiket. A játék során kvíz kérdésekkel, szituációs játékokkal és feladatokkal mutatunk rá a szülői szerepek, faladatok jellegzetességeire. A játékosok pedig a mesteri szülő címet is elnyerhetik.

 

Fiatalok pénzügyi ismereteit és pénzügyi kultúráját fejlesztő program

„Te is Tehetsz és Tehetős lehetsz – TTT”

A program célja: a bevont személyek háztartási gazdálkodással, életvezetéssel kapcsolatos problémamegoldó és döntéshozatali készsége, képessége erősödjön. A pénzkezeléssel, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteik bővüljenek. Az öngondoskodás és előtakarékoskodás hangsúlyosabbá váljon a mindennapi életük során. Az általunk kiválasztott nem-formális módszerek célja a kulcs kompetenciák fejlesztése kiemelt figyelmet fordítva a kommunikációra, a szociális kompetenciákra, a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciákra, növelve ezzel a programba bevont személyek gazdasági versenyképességét.

Módszerek: fényképelemzésen alapuló csoportos munka, irányított beszélgetés, szerepjáték, interaktív prezentáció, akcióterv, szituációs gyakorlatok, tesztek.

 

Szülőknek szóló programjaink

„Kamasz a családnak család a kamasznak” program

A pubertás kor nagy kihívást jelent gyermeknek, szülőnek egyaránt. A szülők gyakran szembesülnek a határok feszegetésével, keretek átlépésével, mindennapi konfliktusokkal, deviáns viselkedéssel, kábítószerek kipróbálásával, a meg nem értettség érzéséből fakadó kommunikációs nehézségekkel. A szülők egyedül, magukra hagyva sokszor tanácstalanok egy-egy probléma megoldásával kapcsolatban.

Programunk elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a fenti problémák kezelésében családok számára, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű szülőkre. Nekik élethelyzetükből fakadóan számos egyéb nehézséggel is meg kell küzdeniük, emiatt kevesebb energiájuk marad a családi konfliktusok kezelésére, illetve szűkebb körű és gyakorta deviáns megküzdési stratégiával rendelkeznek a problémák megoldására.

Közvetett célunk, hogy a szülőkön keresztül a fiatalok társadalmi integrációja megvalósuljon, hogy a deviáns viselkedési formák csökkenjenek a szülőcsoport tagjainak gyermeki körében. A fiatalkorú bűnözés ne váljon megélhetési formává.

Naptár